Craftsmen of shogi(Kiji-shi)Japanese
(Last update: October 11, 2001)
Shops / FAQ about Shogi / Origin of Hidari-Uma / History / Big 7 titles
Craftsmen ( Kiji-shi / Kaki-shi / Hori-shi / Horiume-shi / Moriage-shi )
Pieces (base wood / Oshi-koma / Kaki-koma / Hori-koma / Horiume-koma / Moriage-koma / board)

"Kiji-shi" makes a basewood of shogi piece.
Name Name Name
Gichi ADACHI Kiyoji SAITOH Kiyoshi TANNO
Matsuo IGARASHI Yoshikichi SAITOH Shigeshi TSUTOH
Tadao ITOH Syuzou SATOH Masaharu NAKAJIMA
Jirou URAYAMA Fumio JINBO Touzaburou FUKUHARA
Kazuo KASAHARA Tokuei SENO Koutarou MATSUURA
Tsuneo KASAHARA Akihiro TAKEUCHI Hideo YAMAKAWA
Shichizou KASAHARA Sukeji TAKEUCHI Kiichi YAMAGUCHI
Syuichi KAMIO Tadakichi TAJIMA Shigeo YOSHIDA
Masashi SAITOH Yasokichi TAJIMA Fusakichi YOSHIDA
Quotation from "Tendo and a shogi piece", published by Tendo city office.
Shops / FAQ about Shogi / Origin of Hidari-Uma / History / Big 7 titles
Craftsmen ( Kiji-shi / Kaki-shi / Hori-shi / Horiume-shi / Moriage-shi )
Pieces (base wood / Oshi-koma / Kaki-koma / Hori-koma / Horiume-koma / Moriage-koma / board)

PreviousOrigin of "Hidari-Uma"... < Shogi in Tendo > Craftsmen (Kaki-shi)...Next

Events Nature Hotel FeedBack CityMap Tourist Guide
News Shogi Timetable Directory Navigator HOME
BACKIndex of "Shogi pieces in Tendo"

This web site is produced by one maniac for "Tendo". Please feel free to link to our site.
Copyright(C), 1997-2009 Tetsuya TAKAHASHI and "Ikechang"
Please use a feed back when you have a question, opinion, etc.